Δ.Χαλκηδόνος : Την Παρασκευη δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ , σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις
21/1/2022 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,
σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις , με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Παράταση της σύμβασης της Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Χαλκηδόνος και του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.