Δ. Χαλκηδόνος : Την Πέμπτη δημοτικό συμβούλιο

Δ. Χαλκηδόνος : Την Πέμπτη

28/7/2022 και ώρα 19:30 μ.μ.

δημοτικό συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2022
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
28/7/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ.,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναμόρφωσης (7ης ) προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 .
2. Έκθεση εσόδων – εξόδων B’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσκύρωση δημοτικής επιφάνειας Εμβ.=171,16 τμ
στο με αρ. οικ. 09 του Ο.Τ. 238 στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων.
4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την
είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιοκτησία επί της οδού Λυμπερή Παυλιδάκη, στη
Κοινότητα Βαθυλάκκου.
5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παρατάσεων και την υπογραφή Συμβάσεων του
συμβατικού χρόνου των συστάσεων ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών των
Προγραμμάτων, “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014” και “ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας γάλατος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό ορισμένου χρόνου του Δήμου Χαλκηδόνος για δύο έτη.
7. Διατύπωση γνώμης για την κατάργηση τμήματος αγροτικής οδού και την εκποίησή
της, στο Αγρόκτημα Βαθυλάκκου.
8. Άδειες μικροπωλητών Εμποροπανήγυρης 2022 Κοινότητας Κουφαλίων.
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ.
892 & 894 αγροτεμάχια του αναδασμού 1961-1962 (περιοχή αμπέλια Σωζοπολιτών)
της Δ.Κ. Γέφυρας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος της εταιρίας
¨ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.¨
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12563