Δ. Χαλκηδόνος : Τα “παράτησε” και “έφυγε” ο Μενέλαος Κορδονούρης (;)

Αυτοί οι δύο πάνε μαζί : Αναγνωστόπουλος – Ταχτατζόγλου

Νέοι “τριγμοί” στη  παράταξη του δημάρχου αφου : Μ ε μία επιστολή  (παραίτησης  ) του Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΚΠΑΔΧ,   κ.Μενέλαου Κορδονούρη  έχουμε αλαγγή στην θέση του προέδρου
Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΔΧ το μέλος αυτού, κ.  Θεόδωρος Χατζηαποστόλου
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Έχοντας υπόψη
1) Την υπ’ αριθμ. 24/2011 (ΦΕΚ 1095/Β΄Τεύχος/02-11-2021) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος “ΟΚΠΑΔΧ”.
2) Την υπ’ αριθμ. 178/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο
ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΟΚΠΑΔΧ”.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ‘’περί
διοίκησης ΝΠΔΔ’’.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφιο β΄ του Ν. 2839/2000, περί υποχρεωτικής
αναλογικής εκπροσώπησης των φύλων στα όργανα διοίκησης των ΝΠΔΔ.
5) Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη
συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων του ΝΠΔΔ των ΟΤΑ όπως τροποποιήθηκε από την
παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019και ισχύει.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019, ‘’περί ρύθμισης θεμάτων ΟΤΑ’’.
7) Την από 24-1-2022 επιστολή παραίτησης του Προέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΚΠΑΔΧ,
κ. Μενέλαου Κορδονούρη, από την θέση του Προέδρου αυτού.
8) Την υπ’ αριθμ. 26704/99/29-04-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με την οποία δόθηκαν
διευκρινήσεις αναφορικά με την διοίκηση και λειτουργία των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
9) Την περίπτ. η’ παρ. 3 άρθρο 76 Ν.4727/20) (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α’): Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α) Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του “ΟΚΠΑΔΧ”, κ.
Μενέλαου Κορδονούρη, για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή παραίτησής του,
από την θέση του Προέδρου του ΝΠΔΔ, στο οποίο και παραμένει ως απλό μέλος του Δ.Σ.
Β) Ορίζεται νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΔΧ το μέλος αυτού, κ.
Θεόδωρος Χατζηαποστόλου, δημότης με ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και γνώση, που
συνάδουν με το σκοπό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΟΚΠΑΔΧ”.
Ο Δήμαρχος