δ. Χαλκηδόνος : Συνενδριάζη η   Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

   ΠΡΟΣ
Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  Ε.Π.Ζ.
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,        
που θα γίνει στις
30/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄,
σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τα παρακάτω θέματα:
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1913 αγροτεμάχιο Αγίου Αθανασίου.
  2. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1804 αγροτεμάχιο Νέας Μεσημβρίας.
  3. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο οικόπεδο αρ. 864 του ΟΤ 104 στο συνοικισμό Μικρού Μοναστηρίου.
  4. Διόρθωση σφάλματος στις Χρήσεις Γής στο Ο.Τ.15 Αρ.Οικ.105 του Συνοικισμού Καστανά της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος.
  5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής επί της οδού Κ. Αιτωλού Ο.Τ. 175 της  Κοινότητας Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.