δ. Χαλκηδόνος : Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Χαλκηδόνος


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει στις
12/4/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει καθώς και με τις
εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου
2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2022 του ΝΠΠΔ «ΟΚΠΑ» Δήμου Χαλκηδόνος.
2. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του δήμου μας.
3. Καθορισμός ύψους διδάκτρων στο Ωδείο, για τη διδακτική περίοδο 2022-2023.
4. Έγκρισης 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωσης
της σύμβασης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Έτους 2021», συνολικού προϋπολογισμού 1.086.885,13 € (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)(Αρ.Μ. 52/2021)