Δ. Χαλκηδόνος : Οικονομική επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2022 Τρίτη και ώρα 13:00΄μ.μ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, στο Δημοτικό Ωδείο Κουφαλίων για τη διδακτική περίοδο 2022- 2023.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 2026/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά την υπόθεση του Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) το οποίο από 1.3.2020 μετονομάσθηκε σε Ηλεκτρονικός Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α).
  3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων  του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Κουφαλίων στα πλαίσια της “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2022”.
  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 2 «Αντικατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης & αγωγού εξόδου της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος»  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004137.
  5. Έγκριση του υπ.αρ. 9182_22/06/2022 Πρακτικού Τροποποίησης Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» Κωδικός MIS ( Συμβατικής  αξίας 1.492.006,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων για έκτακτη επιχορήγηση ειδικών Σχολικών μονάδων.
  7. Παράταση συμβάσεων εργασίας των προσληφθέντων, του προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (δημόσια πρόσκληση Νο11/2017 «απόφαση Δημάρχου 144/21»).