Δ.Χαλκηδόνος : Οικονομική επιτροπή Χαλκηδόνος


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 8 ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α ́/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ ́αριθμ.
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών όπως ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση ,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ., με το μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΜΕΘ της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου :
<<Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος οδικού δικτύου στο Δήμο
Χαλκηδόνος>>.
Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την χρηματοδότηση
του έργου πριν την λήξη του έτους.