Δ.Χαλκηδόνος : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ … συνενδριάζη η επιτροπη διαβουλεύσεις στο δήμο Χαλκηδόνος…! 

Μετά απο  καταγγελίες του δημοτικού συμβούλου Χαλκηδόνος Λουκά Ευσταθιάδη ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ συνενδριάζη η επιτροπή διαβούλευσεις στο δήμο Χαλκηδόνος…!

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2020
Καλείστε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει
την Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.,
για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
2. Διαμόρφωση προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.


Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, με τον ίδιο τρόπο,
τη Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 7:00 μ.μ.,
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3, του άρθρου 76, του Ν. 3852/2010.

Επισημαίνετε ότι η Συνεδρίαση θα είναι μεικτή , (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη «μέσω
της εφαρμογής ePresence.gov.gr»), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, της Π.Ν.Π. 11/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/1132020)
της υπ ́αριθμ. 163/33282/2952020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β ́/4484/11102020 , του ΦΕΚ
Β ́4681/22102020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος
Β ́),καθώς και της υπ ́αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4112021 (ΦΕΚ Β ́ 5138) ΚΥΑ που ισχύει σήμερα.

VIMA thess – NEWS