Δ.Χαλκηδόνος : Επείγουσα… οικονομική επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 20/01/2022 και ώρα 10 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Η συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα διότι το αίτημα προσλήψεων πρέπει ν’ αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο μέχρι τις 21-01-2022