Δ.Χαλκηδόνος : Δημοτικό συμβούλιο με 15 θέματα


ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/1132020), της
υπ ́αριθμ. 163/33282/2952020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β ́/4484/11102020 , του ΦΕΚ
Β ́4681/22102020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος
Β ́), όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της
εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 31/8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ́,
σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 (10η).
2. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1432 Δημοτικού Αγροτεμαχίου έκτασης 3.250τ.μ. στην
Κοινότητα Χαλκηδόνας.
3. Έγκριση εκμίσθωσης των υπ.αρ.1174 και υπ.αρ.1184 δημοτικών δημοτικών αγροτεμαχίων
στην Κοινότητα Βαθυλάκκου.
4. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 20212022 του Δημοτικού Ωδείου
Κουφαλίων στον Δήμο Χαλκηδόνος.
5. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Εργασίες οδοποιίας στην
περιοχή επέκτασης ΔΚ Χαλκηδόνας έτους 2017» αρ.μελ. 100/2017
6. Έγκριση εισόδουεξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο 686 της Αναμόρφωσης 1968
Χαλκηδόνας της εταιρείας “Α.Σ. ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΑΞΙΟΥΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”
7. Έγκριση εισόδουεξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο με αρ. 328 , της οριστικής διανομής
έτους 1930 του Αγροκτήματος Ξηροχωρίου.
8. Έγκριση εισόδουεξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο 49β Γέφυρας.
9. Καθορισμός οριογραμμής ποταμού Λουδία για την μελέτη οριοθέτησης της δράσης “Μελέτη
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος 66) και στον
ποταμό Λουδίας»
10. Έγκριση παράτασης υπεκμίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων από την εταιρεία
“ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.” στην εταιρεία «ΜΑΚΕΚΔΟΡ μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε»
11. Λύση συμβάσεων του Δήμου με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λόγω ιδιοκτησιακού
καθεστώτος
12. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτοςΤάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για
απασχόληση στο Δήμο Χαλκηδόνος με ΑΦΜ κατά το σχολικό έτος 20212022.
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2020 ΑΔΣ περί «Ορισμού Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο
Χαλκηδόνος».
14. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Γ ́ δόσης του έτους 2021.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακών
δικτύων οπτικών ινών εντός των χώρων της αρμοδιότητας μας, της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΑΡΕΙΑΣ» και με
διακριτικό τίτλο «Forthnet Α.Ε.»