Δ. Χαλκηδόνος – Αύριο : Δημοτικό συμβούλιο και Οικονομική επιτροπή

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
31/10/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ο.Ε. 2022.
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Εγκρίσεις εκμισθώσεων των υπ. αρ.43, έκτασης 15.901 τ.μ. και υπ.αρ.350, έκτασης 5.125 τ.μ αγροτεμαχίων, γεωργικού κλήρου  Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου Παρθενίου, γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  της Κοινότητας Παρθενίου.
 4. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την εγκατάσταση υπόγειου βανοστασίου (ΟΤ 82 Χαλκηδόνα).
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ΄αριθμ. 17145/10-12-2018 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -αποθηκευτικού χώρου , στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου.
 6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 185/2019 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”».
 7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 184/2019 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”».
 8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μελών στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΧ.
 9. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του.
 10. Ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
 11. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 133/2020 Α.Δ.Σ. και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκηδόνος.
 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».
 13. Έγκριση εκμίσθωσης των γεωργικών σχολικών κλήρων των Δημοτικών Σχολείων της Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου.
 14. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης του αρ.666 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.880 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13129

******************************************************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις

31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα Λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων», Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 782.258,30 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (Αρ. Μελέτης 91/2022, α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 190852).
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 13 του υπ΄αριθ.1797 δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα ΑΓΧΙΑΛΟΥ και κατακύρωση του αποτελέσματος.
3.    Έγκριση των πρακτικών 1ου & 2ου σταδίου (αποσφράγιση δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά & οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2022-2024» (Αρ. Διακήρυξης:215/11454/03-08-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011077396 2022-08-09).
 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
 2. Αποδοχή της ανάληψης της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Χαλκηδόνος» και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 3. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Χαλκηδόνος», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
 4. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση απόρων και αδύναμων οικογενειών του Δήμου Χαλκηδόνος για τα Χριστούγεννα 2022.
 5. Κατάρτιση σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ο.Ε. 2022.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Χαλκηδόνος 2021» Αρ. Μελ. 15/2021.
 7. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος.
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.378 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.125 τ.μ., Κοινότητας Ν. Μεσημβρίας της ΔΕ Αγ. Αθανασίου.