δ.Λαγκαδα : Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17 Απριλίου στις19:00 μ.μ για την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
➡Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» (Αριθ. Μελ. 56/2013, Αριθ. Έργου 4/2023).
➡Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση Εκπαιδευτηρίων Δημοτικής Ενότητας Δήμου Λαγκαδά», Αναδόχου «ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΔΕ» (Αριθ. Μελέτης 20/2023, Αριθ. Έργου 5/2023).
➡Έγκριση της οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ΄ τριμήνου έτους 2023.
➡Κατανομή ποσού 23.715,37 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
➡Κατανομή ποσού 9.046,41 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση ΔΕΥΕΠ του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2023-2024, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
➡Έγκριση της έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του αυτοδικαίως καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
➡Έγκριση της έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της αυτοδικαίως λυθείσας «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
➡Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά.
➡Λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας του Δήμου Λαγκαδά.
➡Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά ως πλήρες μέλος της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του.
➡Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Βρεφονηπιακού Σταθμού.