Δ. Δέλτα : Κατάθεση αιτημάτων για παροχή ενίσχυσης οστρακοκαλλιέργειας μέχρι τις 25 Νοεμβρίου

Η υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε από την Τετάρτη 26/10/2022

Μετά από σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου www.minagric.gr και συγκεκριμένα στις Ανακοινώσεις του τομέα ΑΛΙΕΙΑ, στην ηλεκτρονική, διεύθυνση: http://www.alieia.minagric.gr/node/364, έχει αναρτηθεί ανακοίνωση
«Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα Οστρακοκαλλιεργειών» με συνημμένο το σχετικό αρχείο της Πρόσκλησης.
Καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης να υποβάλλουν τα αιτήματα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ostrea@minagric.gr, με κοινοποίηση στη διεύθυνση ostrea.aitiseis@gmail.com .
Επισημαίνουμε ότι η υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε από την Τετάρτη 26/10/2022 και λήγει την Παρασκευή 25/11/2022 στις 23:59.