Δ.Βόλβης : Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 27 Μαΐου 2021

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α’/24-5-2020) «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», που ίσχυε έως 30-11-2020, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α’/17.04.2021) και ισχύει μέχρι τις 31-10-2021, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

Ειδικότερα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. Για όσους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 και επιθυμούν επιπλέον χώρο:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση (επισυνάπτεται)

  1. Σχεδιάγραμμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο επιπλέον χώρος, που δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.
  2. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)

Β. Για όσους δεν έχει χορηγηθεί ή ανανεωθεί η αρχική άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου του Ν. 1080/1980 για το έτος 2021, αφού ληφθούν υπόψη οι  σχετικές με τους κοινοχρήστους χώρους αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει και του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, ενώ για τον επιπλέον χώρο ισχύουν τα  αναγραφόμενα στην περίπτωση (Α).

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)

2. Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος

3. Τοπογραφικό

4. Κάτοψη εξωτερικού χώρου

Γ.  Όσοι κάνουν χρήση εσωτερικού ή αύλειου χώρου ή προκηπίου και επιθυμούν κοινόχρηστο χώρο βάσει του Ν. 4688/2020 άρθρο 65, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην περίπτωση (Α).

Δ. Για την επανέκδοση αδειών, οι οποίες είχαν εκδοθεί το 2020, βάσει του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, απαιτείται μόνο νέα αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η εξασφάλιση  ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.

2. Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).

3. Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
4. Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγού όδευσης τυφλών.
5. Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

6. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων και η ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων.
7. Εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πλάτους 3,50 μ., σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

            Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στο χώρο που παραχωρείται.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (επιβεβαίωση email και τηλέφωνο).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με ταχυμεταφορές (courier).

Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην Υπηρεσία, πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

            Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020,  στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, επέρχεται μείωση των τελών χρήσης, αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση και τo τηλέφωνο του αρμοδίου υπαλλήλου είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  23973-30235

 

Image