Δ. Βόλβης : Κοινότητα Ασπροβάλτας -Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Καλούνται ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός οικισμών του Δήμου Βόλβης και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών:
Α) Να περιορίζονται στα όρια της ιδιοκτησίας τους και να μην προβαίνουν σε οικιστικές στρεβλώσεις -καταπάτηση δρόμων, λοιπών κοινοχρήστων χώρων-, ώστε να παραμένουν αυτοί προσβάσιμοι και σε κοινή χρήση.
Β) Να μην εναποθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους ξερά χόρτα, κλαδιά και ογκώδη υλικά. Σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλεται, βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας, πρόστιμο ύψους 100,00 €-300,00 €, με λοιπές εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.
Γ) Να μεριμνούν ΑΜΕΣΑ για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους (αποψίλωση από ξερά χόρτα & απομάκρυνση αυτών, απομάκρυνση καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων), προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, ως κατά Νόμο υποχρεούνται (άρθ. 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, με την αντίστοιχη δαπάνη να βαρύνει τους υπόχρεους.
Σε βάρος όσων δεν συμμορφώνονται:
Βεβαιώνεται η δαπάνη καθαρισμού, που ανέρχεται στα 0,50 €/τ.μ. του οικείου χώρου, ενώ από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βόλβης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 200,00 €-800,00 €.
Υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, η δέ καταδίκη επισύρει κράτηση έως 3 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 500,00 € – 5.000,00 €.
Εκ του Δήμου