Δ. Χαλκηδόνος : Την Τρίτη δημοτικό συμβούλιο με Τηλεδιάσκεψη …

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 13/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 (9η)
  2. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
  3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρoυ δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ) για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου
  4. Χορήγηση έγκρισης χωροθέτησης και διάθεσης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Εθν. Αντίστασης 75 στα Κουφάλια
  5. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου
  6. Καταλογισμός ποσού από χρήση κινητής τηλεφωνίας

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση για το “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ”.