Δημ. Χαλκηδόνος THESS : Αύριο τηλεδιάσκεψη με 2 θέματα ημερησίας στα Κουφάλια

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 09/02/2021 ημέρα Τρίτη  και  ώρα  18:00΄ σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
  2. |Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου Ο.Ε 2020(3η).