ΔΗΜ. Χαλκηδόνος : ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο από 16/09/2023 δημοσίευμα στην ιστοσελίδα VimaThess-news.gr

 Απο τον δήμο Χαλκηδόνος λάβαμε την παρακάτω απάντηση σε σχόλιο μας που αφορούσε την « “ακύρωση” δρόμου 840 m στον περιφερειακό δρόμο Χαλκηδόνας»

Ολοκληρη η απάντηση : 

Απάντηση στο από 16/09/2023 δημοσίευμα στην ιστοσελίδα https://www.vimathess-news.gr που αφορούσε στην “ακύρωση” δρόμου 840 m στον περιφερειακό δρόμο Χαλκηδόνας 
Σε ό,τι αφορά στην από 16/09/2023 δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας, η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος θα επιθυμούσε να διευκρινίσει τα ακόλουθα: 
  1. Στην εγκεκριμένη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Χαλκηδόνος» και αριθμό 18/2021, ουδέποτε  προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης (“ρίψη πίσσας”, όπως αναφέρεται στην καταγγελία του δημότη που δημοσιεύσατε), στην οδό συνολικού μήκους 840 μ. στο νοτιοανατολικό τμήμα της κοινότητας Χαλκηδόνας (οδός 9). 
  1. Οι εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν στην οδό 9,  η οποία αποτελεί αστική οδό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Επέκτασης Σχεδίου Χαλκηδόνας, αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή στρώσεων βάσης και υπόβασης) καθώς και στην κατασκευή κρασπέδων κατά μήκος της εν λόγω οδού.  
  1.   Οι εργασίες και οι ποσότητες που απαιτούνταν για την εκτέλεση των εργασιών στην οδό 9, όπως αυτές συμπεριλήφθηκαν στην με αρ. 18/2021 μελέτη τις Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προέκυψαν από προυπάρχουσες προμετρήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη με τίτλο:  «Μελέτη Αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Επέκτασης του Δ. Χαλκηδόνος»,  η οποία είχε εγκριθεί με τη με αρ.πρωτ. 5797/79164/17-10-2014 Απόφαση της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δ.Θεσσαλονίκης και παραλήφθηκε με την υπ’αρ.246/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Χαλκηδόνος. 
  1. Πριν από την έναρξη εργασιών στην εν λόγω οδό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, επικοινώνησε ως όφειλε με την ΕΥΑΘ, προκειμένου να την ενημερώσει για την επικείμενη εκτέλεση εργασιών και να λάβει κατευθυντήριες οδηγίες. Σε αυτή την επικοινωνία πληροφορήθηκε ότι στο συνολικό πλάτος της οδού (μήκους 10 μέτρων) υφίσταται ζώνη απαλλοτρίωσης διότι κάτω από τον άξονα της οδού διέρχεται ο αγωγός ύδρευσης της Αραβησσού, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού για την πόλη της Θεσσαλονίκης.  
  1. Σύσταση της ΕΥΑΘ ήταν η αποφυγή δημιουργίας ή διέλευσης οποιουδήποτε επιπλέον φορτίου σε όλο το μήκος και πλάτος της υφιστάμενης ζώνης απαλλοτρίωσης, η οποία σημειωτέον δεν περιορίζεται μόνο στο πλάτος του αγωγού αλλά σε όλο το πλάτος της οδού 9 και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν “άλλα 5 μέτρα“, όπως αναφέρετε στο δημοσίευμα σας για την εκτέλεση των εργασιών. 
  1. Δεδομένου ότι κάθε εργολαβία αντιμετωπίζεται συνολικά, με γνώμονα το συμφέρον όλου του Δήμου επιλέχθηκε, τα  ποσά  που αντιστοιχούσαν στην εκτέλεση εργασιών στην οδό 9 και τα οποία θα χρηματοδοτούνταν από πόρους ΣΑΤΑ, να αξιοποιηθούν για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες κρίθηκαν επιτακτικές και επείγουσες σε άλλες κοινότητες στις οποίες ήδη εκτελούνταν εργασίες. 
  1. Με τη χρήση των ποσών που προέκυψαν από τη μη εκτέλεση εργασιών στην οδό 9, για την κάλυψη άλλων αναγκών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της υπόψη εργολαβίας, ο Δήμος Χαλκηδόνος εξασφάλισε μέσω της σύνταξης του 1ου ΑΠΕ, τη διατήρηση του αρχικού ποσού σύμβασης στο ίδιο ύψος και αμετάβλητο το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών, προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών στο σύνολο των δημοτικών ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος εφόσον προκύψει εκ νέου ανάγκη εκτέλεσης εργασιών λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στα πλαίσια της αρχικής μελέτης. 
Τέλος τονίζουμε τα ακόλουθα: 
  1. Στη δημοτική κοινότητα Χαλκηδόνος προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε οδούς συνολικού μήκους 2,05 km (2.052,00 μ.) στην περιοχή «Επέκταση Χαλκηδόνας», οι οποίες και θα υλοποιηθούν στο σύνολο τους χωρίς να έχει επέλθει καμία μεταβολή σε αυτές. 
  1. Τα χρήματα των δημοτών της κοινότητας Χαλκηδόνας που αφορούν στην πηγή χρηματοδότησης «εισφορές σε χρήμα», αποτελούν ειδικευμένες πιστώσεις οι οποίες είναι εξασφαλισμένες και θα διατεθούν στο σύνολο τους για να καλύψουν αποκλειστικά δαπάνες εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν εντός των ορίων της κοινότητας και συγκεκριμένα στην περιοχή «Επέκταση Χαλκηδόνας». Διευκρινίζεται άλλωστε ότι το ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από «εισφορές σε χρήμα» της σύμβασης, ύψους  158.406,92 € βάσει του Νόμου Ν.1337/1983 δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών σε άλλες δημοτικές κοινότητες.  
  1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση εργασιών σε οποιαδήποτε κοινότητ0 , συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας Χαλκηδόνας, διαπιστωθεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών στα πλαίσια της εν λόγω εργολαβίας, αυτές θα εκτελεστούν άμεσα και ελπίζουμε αυτή τη φορά το σύνολο των δημοτικών συμβούλων να τις εγκρίνει και να μην προσπαθήσει να διεξάγει τον πολιτικό του αγώνα σε βάρος των δημοτών μας και των αναγκών τους, καλλιεργώντας κλίμα άκρατου τοπικισμού και διχόνοιας. 
Η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος δηλώνει ότι παραμένει μακριά από μικροπολιτικά παιχνίδια που ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν, μέσω της διάσπασης των δημοτών, εξυπηρετώντας προσωπικά τους συμφέροντα εν όψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών και παραμένει στο πλευρό όλων των κατοίκων ανεξαρτήτως δημοτικών κοινοτήτων με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου μας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Δήμος Χαλκηδόνος