Δημ. ΒΟΛΒΗΣ : Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Βόλβης

Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Βόλβης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάοκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ που εδρεύει στην Ασπροβάλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάοκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ που εδρεύει στην Ασπροβάλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 4 από 22
102
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος – κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
103
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής** ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 5 από 22
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής** ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 112/2012, εφόσον στη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 104
α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
– Γενικού Λυκείου ή
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Άδεια οδήγησης Α1 κατηγορίας.
**Βλέπε αλλαγές Παραρτήματος – Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 6 από 22
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και
κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος
της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό
φορέα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατοόριοτους18μήνες)μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνωμονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 10401β. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320 360
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6
μονάδες 50 100 150 200 250 300
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώγια ΔΕμε το20)κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 …9,5 …10κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 …19 …20μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 …380 …400 7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *
10. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ *
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)**
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και άνωμονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 58812. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλουσπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλουσπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών,λ βά άθ ί ή άδ ύ ί ί λ δώ
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 7 από 22
Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΩς βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101-102
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίαςτου Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, στοιχείο 12 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
103
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.Δ 112/2012, όπως ισχύει (Για τις άδειες του π.δ. 112/2012, βλ. σχετική επισήμανση στα προσόντα).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 8 από 22
104
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Bή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για τις ως άνω ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουνείτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του ανωτέρω Παραρτήματος.
Μέχρι ενσωματώσεως των σχετικών αλλαγών στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ισχύουν τα παρακάτω:  Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώτατο όριο ηλικίαςσυμμετοχής των υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣτου
Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με
σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’
εξαίρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο
ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Για την συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί
χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 9 από 22
υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«10-6-2021» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου
Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω
της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.
Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα:
πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και
καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου
μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.  Με το άρθρο 51 του Ν. 4954/2022 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του
Ν.4528/2018 και ως εκ τούτου, για την εξέταση των κωλυμάτων του Π.Δ. 164/2004, δεν
λαμβάνεται υπόψη η παρ. 4 της ενότητας «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ. 180/2004» (σελίδα 44) του Παραρτήματος Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021». * Μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/17-12-2022), η παρ. 3 και η παρ. 4
με την υπ’ αριθμ. (1) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ αυτής, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναμορφώνονται ως κατωτέρω:
3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης :
Τίτλος σπουδών (ο ρητά αναφερόμενος ανά κλάδο ή ειδικότητα) στον οποίο να αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης του ως άνω
τίτλου λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα
μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου ΑΕΙ, τότε προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο
υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό,
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 10 από 22
θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική
κλίμακα. (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν
προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της
βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»)
▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και
αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
ή
Πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για απαιτούμενο βασικό τίτλο Π.Ε.), για την ισοτιμία, ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει η
κατεύθυνση / ειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει την κατεύθυνση / ειδίκευση, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ.
299/1997 δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και
αντιστοιχία ή Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι
Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να
αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής,
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με
πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων
τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 11 από 22
το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται
η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα
οποία ζητούνται από την Ανακοίνωση ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες
θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή
αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο
σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (Ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που
αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
1) Σε περίπτωση ίδρυσης ή συγχώνευσης ή κατάτμησης Σχολών ή Τμημάτων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, μετά τη δημοσίευση του νέου
Προσοντολογίου – Κλαδολογίου π.δ. 85/2022 (Α΄232), χορηγούμενο πτυχίο ή δίπλωμα
που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία Ανακοίνωση τίτλους,
γίνεται δεκτό ως αντίστοιχο, εφόσον στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη
επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου ή διπλώματος που ζητείται από την
Ανακοίνωση.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία χορηγείται κατόπιν σχετικού αιτήματος
του οικείου Α.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το
συγκεκριμένο, σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση, απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος
τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για πτυχία ή διπλώματα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, παύουν να ισχύουν από 17/3/2023.
2) Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών στους
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 12 από 22
οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να
ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του
τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι
παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται
από την ανακοίνωση.
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η ημερομηνία και το έτος
κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με
δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό
βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην αξιολογική
κλίμακα.
Στην περίπτωση που υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για ειδικότητα που γίνεται
δεκτός, έστω και επικουρικά, οποιοσδήποτε τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) προσκομίσουν ανώτερο τίτλο σπουδών από τον ζητούμενο, αυτός
γίνεται δεκτός (τεκμαίρεται η κατοχή του) και εφόσον μοριοδοτείται θεωρείται ότι φέρει τη
βάση της εικοσάβαθμης κλίμακας «10»
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός
διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που
εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν :  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης [Ι.Ε.Κ.] ή  Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 [Ι.Ε.Κ.] ή
επιπέδου 5 [Ι.Ε.Κ.] ή  Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 [Ι.Ε.Κ. ή
Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.] ή
 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 [τάξης
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.] και
Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης.
Εναλλακτικά οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή του
Ε.Ο.Π.Π ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου, από την οποία να
προκύπτει η ειδικότητα, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος
κατέστη διπλωματούχος. Ειδικώς, ως προς τα διπλώματα της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» μετά την 3.5.2011, ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος
όρος βαθμολογίας θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης.
[ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί του συγκεκριμένου διπλώματος ο βαθμός του πρακτικού μέρους
αναγράφεται στη δεκάβαθμη κλίμακα, ενώ του θεωρητικού μέρους στην εικοσάβαθμη.
Συνεπώς, η άθροιση, προκειμένου να υπολογιστεί ο μέσος όρος, θα γίνει μετά την αναγωγή του
βαθμού του πρακτικού μέρους στην εικοσάβαθμη κλίμακα π.χ. ο βαθμός 8 της δεκάβαθμης
κλίμακας αναγόμενος στην εικοσάβαθμη κλίμακα αντιστοιχεί στο βαθμό 16.] Τίτλοι Δ.Ε. που δεν αναφέρονται ρητά στην ανακοίνωση
Εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά
αναφερόμενους στην οικεία ανακοίνωση υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως και
βεβαίωση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών που χορηγείται από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το
συγκεκριμένο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση, απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος
τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. ▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση
ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της
επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ)
ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 14 από 22
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο
του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή
βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος.
Στην περίπτωση που απαιτείται ως τυπικό προσόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους
προσκομιζόμενους τίτλους, οι υποψήφιοι πέραν του ανωτέρω τίτλου προσκομίζουν και
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή
κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.
Ως χρόνος κτήσης των μεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών
ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υποστήριξης
της τυχόν απαιτούμενης διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από
σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδώναρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου είτε
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) είτε του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141
Α΄), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των
αιτήσεων της Ανακοίνωσης. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πράξη Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης
δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία η ισοτιμία ή ισοτιμία και
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι
και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού
διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος.( άρθρο 311 του ν. 4957/2022, & παρ.4, άρθρο 2 του π.δ. 85/2022).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(1) Από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία ή
την ισοτιμία και την αντιστοιχία των προπτυχιακών τίτλων σπουδών ή των διδακτορικών ή
μεταπτυχιακών τίτλων εξαιρούνται:
α) όσοι έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α΄ 149),
β) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή
μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
γ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
δ) όσοι έχουν λάβει τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης
επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης
Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α΄ 178),
ε) όσοι έχουν λάβει διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος
αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986 (Α΄
31) 38/2010 (Α΄ 78), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986 (Α΄ 35) , 53/2004 (Α΄ 43) , 40/2006 (Α΄ 43) και
την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β΄ 613),
στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 16 από 22
όπως ισχύει,
ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
όπως ισχύει.
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά
νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λ.π.).
Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο
της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας
της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας
της παρ. 1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Το ΑΣΕΠ αναρτά την Ανακοίνωση στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την
κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή
έγκριση ή τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π., η Ανακοίνωση [μαζί με το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«10-6-2021», καθώς και τα Ειδικά Παραρτήματα: Α(1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμανση έκδοσης «7-4-2023» και Α(2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης«7-4-2023»] και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να αναρτηθούν στο διαδικτυακό
τόπο της ΔΕΥΑ Βόλβης (https://www.deyavolvis.gr), στο κατάστημά της καθώς και στο
κατάστημα του Δήμου Βόλβης στον οποίο αυτή εδρεύει. Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο
πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.
4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox
@asep.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, κατά περίπτωση, με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, Παραλία Πεζόδρομος Ασπροβάλτας Τ.Κ. 57021 υπ’
όψιν κ Α. Κόκκοτα (τηλ. επικοινωνίας 2397021812 εσωτ 114).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων,
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη
διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,
καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Βόλβης (https://www.deyavolvis.gr), στο κατάστημά της
καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Βόλβης στον οποίο αυτή εδρεύει, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο διαδικτυακό τόπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (https://www.deyavolvis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Ενημερωτική πύλη  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική πύλη  Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε
πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της
Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογήγια την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντατης
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄ επικουρίας). 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα,
τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου
σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 19 από 22
τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία,
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο
(πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι
και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και
προσληπτέων στο κατάστημα των γραφείων μας και στο διαδικτυακό τόπο της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (https://www.deyavolvis.gr), τους
οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικόπρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η
ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική
Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει
εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ.
λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει
να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα
«Διαύγεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 20 από 22
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικάαπό το
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας
κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα
της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους
να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία
να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη
διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου
2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η
σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η
σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΑΔΑ: 9Ω2ΝΟΛΛ0-1ΚΑ
Σελίδα 21 από 22
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»με
σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και
ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1
ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2
ΔΕ/ΥΕ
, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, καθώς και στα Ειδικά Παραρτήματα: Α(1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «7-4-2023» και Α(2) Απόδειξης
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»] μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται
και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα:
Ενημερωτική Πύλη  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β