ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : Η τοποθέτηση του Λουκά Ευσταθιάδη για την πρόσληψη διευθύντριας στο ΚΕΚ  ΝΕΦΕΛΗ !

 

Νέα επιστολή με θέμα την πρόσληψη διευθύντριας στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ μας έστειλε ο δημοτικός σύμβουλος Λουκάς Ευσταθιάδης και επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να γίνει αυτή η πρόσληψη

Ολόκληρη η επιστολή:

:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Αναρτήθηκε τη Δευτέρα 11/5/2020 στη Διαύγεια η πρόσληψη της Διευθύντριας στο ΚΕΚ «Νεφέλη» μετά την γνωστή προκήρυξη των 40 μορίων στην συνέντευξη. Τελικά για τη θέση προσλήφθηκε η προηγούμενη Διευθύντρια.
                Ως Δημοτικός Σύμβουλος δηλώνω την αντίθεσή μου με τον τρόπο που έγινε η πρόσληψη αυτή, για τους εξής λόγους :
1ον Διότι η συγκεκριμένη κυρία ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό εταίρος στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Στόχος». Θεωρώ λοιπόν ότι για λόγους αρχής και χωρίς να κατηγορώ την κυρία για οτιδήποτε, είναι απαίτηση της τοπικής μας κοινωνίας να πάψει αυτή η διαπιστωμένη σχέση μεταξύ στελεχών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Στόχος» και στελεχών του ΚΕΚ «Νεφέλη», από τη στιγμή μάλιστα που διαπιστώθηκαν συνεχόμενες αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το ΚΕΚ προς την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και για το θέμα έχει επιληφθεί ο Εισαγγελέας Διαφθοράς.
2ον Εάν ισχύουν αυτά που μου ανέφερε ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία της Μεγάλης Τρίτης ότι δηλαδή οι κ. κ. Σαραφίδης και Ιωαννίδης (Δήμαρχος Δέλτα) επιθυμούσαν το συγκεκριμένο πρόσωπο στη θέση της Διευθύντριας και ότι ο ίδιος δεν είχε την παραμικρή αντίρρηση, θέλω να εκφράσω την αποστροφή και απογοήτευσή μου για αυτές τις συνεννοήσεις που προηγήθηκαν της πρόσληψης.
                3ον Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υποψηφιότητα ήταν η μοναδική για τη θέση, δεν αποτελεί δικαιολογία κι αυτό γιατί η πρόσληψη βασίστηκε σε προκήρυξη με μοριοδότηση 40 μορίων για την προφορική συνέντευξη. Αυτό και μόνο το  γεγονός αποθάρρυνε κάθε νέο επιστήμονα να στείλει την αίτησή του αφού δημιουργούσε δεύτερες σκέψεις. Δυστυχώς αποδεικνύει ότι οι νέοι επιστήμονες της περιοχής μας δεν επιθυμούν να εργαστούν σε καμία περίπτωση με τη σημερινή κατάσταση στη Διαδημοτική μας Επιχείρηση.
Τελικά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος αποδέχθηκε την προκήρυξη των 40 μορίων και παρέμεινε πολιτικά απαθής και σιωπηλός ως τώρα χωρίς να βγει δημόσια να εκφράσει την αντίθεσή του ή την άποψή του, δείχνει την ειλημμένη απόφασή του να εγκαταλείψει όσα δεσμευτήκαμε προεκλογικά στον κόσμο. Θεωρώ ότι με τη στάση του αυτή εκτίθεται πολιτικά και αναλαμβάνει πλέον κάθε είδους ευθύνη για ότι θα συμβεί.
Κλείνοντας θέλω να αναφέρω ότι θα πρέπει το θέμα να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης ότι θα ζητήσω να μας ενημερώσει η διοίκηση του ΚΕΚ για τα τυπικά προσόντα με τα οποία έγινε η συγκεκριμένη πρόσληψη και αν καλύπτουν αυτά τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης.
Ευσταθιάδης Λουκάς
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκηδόνος
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΏΝ ΜΑΣ
Παραθέτω και την απόφαση της προσλήψεις

 

Υ.Γ :  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ… !
ΑΚΟΜΗ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ;
ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΠΟΙΟ  ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ  ΣΙΓΟΥΡΑ..

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5ο της συνεδρίασης των µελών ∆.Σ. Αριθµ. Απόφ.1/2020

Της συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου Θες/νίκης µε διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ». Στην Γέφυρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα αυτής, σήµερα 08/05/2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00µµ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Φωτόπουλου Ευθύµιο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί επί συνόλου 10 µελών βρέθηκαν παρόντα 7, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΕΛΗΠΑΤΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κος Φωτόπουλος Ευθύµιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος της επιχείρησης Γιαµαλή Ιωάννα.

ΘΕΜΑ 1: «Λήψη απόφασης πρόσληψης ∆ιευθυντή»

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος Φωτόπουλος Ευθύµιος κήρυξε την έναρξη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου
Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ και εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης
παρουσίασε και ανέλυσε στα µέλη του ∆.Σ την ανάγκη έγκρισης του Πρακτικού
Συνεδρίασης της Τριµελούς Επιτροπής για την θέση του ∆ιευθυντή.

Στις 24/04/2020 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3/2019
της 11/02/2019 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου
Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ», προκειµένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις και να
καταρτίσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθµ. 12617/7-04-2020
πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση µίας κενής θέσης ∆ιευθυντή.

Για την συγκεκριµένη προκήρυξη υποβλήθηκε µόνο µία αίτηση. Τα µέλη της
επιτροπής αφού µελέτησαν τη σχετική πρόσκληση 12617/7-04-2020, τα απαιτούµενα

προσόντα, την αίτηση της υποψήφιας και αφού αξιολόγησαν την υποψήφια µέσα
από την διαδικασία της συνέντευξης νωρίτερα την ίδια ηµέρα, διαπίστωσαν ότι
κατέχει όλα τα απαιτούµενα προσόντα για την συγκεκριµένη θέση και κατάρτισαν τον
παρακάτω πίνακα:

Θέση

Υποψήφιος που καταλαμβάνει τη θέση
(Αρ. Πρωτ. Αίτησης)
Διευθυντή

Δαλόγλου Δήμητρα
(12629/14-04-2020)

Ενώ, µετά την δηµοσίευση των προσωρινών αποτελεσµάτων δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. όπου

αποφάσισαν & ενέκριναν οµόφωνα

Το υπ’ αριθµόν 12649/24-04-2020 πρακτικό και τον πίνακα κατάταξης της τριµελούς
επιτροπής τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης, που αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας απόφασης και

Την πρόσληψη, της κας ∆αλόγλου ∆ήµητρας, στη θέση της ∆ιευθύντριας της
επιχείρησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την θητεία των µελών του ∆.Σ. της επιχείρησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 1/2020. Σωστό απόσπασµα

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

«ΝΕΦΕΛΗ» & ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

 

Υ.Γ :  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΕΛΤΑ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΚΟΜΗ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ;
– ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΠΟΙΟ  ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ  ΣΙΓΟΥΡΑ…