ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : Δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς !

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9/2020
Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του»
2. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν
με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,
3. Το μέτρο της απαγόρευσης συνάθροισης πολιτών άνω των δέκα ατόμων.
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια περιφοράς), στις 1/6/2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Β΄ δόσης του έτους 2020