ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Χαλκηδόνος»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 4. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος. 5. Την αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού και τους
σχετικούς πίνακες [α) ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, β)
πίνακας κατάταξης, γ) πίνακας επιλογής, δ) πίνακας αποκλεισθέντων].

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων :
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα
Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΙΟΝΙΑ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ 01/07/2020
ΕΩΣ 30/09/2020

2. ΦΑΡΜΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ 01/07/2020
ΕΩΣ 30/09/2020

3. ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (για
πισίνα)
ΑΠΟ 01/07/2020
ΕΩΣ 30/09/2020

4. ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (για
πισίνα)
ΑΠΟ 01/07/2020
ΕΩΣ 30/09/2020

5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (για
πισίνα)

ΑΠΟ 01/07/2020
ΕΩΣ 30/09/2020

Κουφάλια, 24 Ιουνίου 2020

Αριθμ. πρωτ.: 8016

Αριθ. Αποφ.: 163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 36
Ταχ. Κωδ. : 57100, Κουφάλια
Πληροφορίες : Σταυρούλα Δελιάκη
Τηλέφωνο : 2391330152
Fax : 2391330135
e-mail : st.deliaki@n3.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ