ΔΗΜΟΣ Θερμαικού : Την Δευτέρα 18 Μαΐου δημοτικό συμβούλιο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να λάβου μέρος στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 18η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτερά και ώρα από 09:00΄ έως 13:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού» σύμφωνα με το άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Π.Ν.Π. : {Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κα της δημόσιας διοίκησης}(ΦΕΚ τ.Α΄68/20.03.2020).
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για το έργο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξης και Υποστήριξη της Ανακύκλωσης στην ανατολική Θεσσαλονίκη». Καθορισμός όρων σύμβασης. Ορισμός εκπροσώπου.
ΘΕΜΑ 4ο : Β΄ Κατανομή ποσού 139.100,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 122/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.
ΘΕΜΑ 7ο : Έναρξη Συνεργασίας με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE. για την Αποδοχή και Εκκαθάριση Καρτών (Σύμβαση acquiring) και Προμήθεια Τερματικού Εξοπλισμού (POS) για την Πραγματοποίηση Συναλλαγών με Κάρτες (πιστωτικές/ χρεωστικές/ προπληρωμένες).»
ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων – Επιτροπών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της “Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη”, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων» για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση υπαλλήλου της επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ-FEAD)».
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή συσσιτίου» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv).
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv).