ΔΗΜΟΣ Θερμαικού : Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό οδικού δικτύου Δήμου Θερμαϊκού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 88/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2020 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τίτλο : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2020».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 98/6074/6-4-2020).
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, των υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού 2020-2023», προϋπολογισμού 262.260,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2020 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/8013/18.05.2020 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την «προμήθεια plexiglass στα ΚΕΠ του Δήμου Θερμαϊκού, για την προστασία των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης & ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 της ΔΗΚΕΘ».
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 64/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2018 της ΔΗΚΕΘ».
ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (αφορά ποινική δίκη με κατηγορούμενη την κ. Χρυσούλα Καλαμπούκα).
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την περίοδο 2020 έως και 2022.