ΔΗΜΟΣ Θερμαικού : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Tην 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δήμαρχου, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη των Πρακτικών Διεξαγωγής Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες εξοπλισμού των γραφείων του Δήμου Θερμαϊκού» αρ. Μελ. 01/2020.
ΘΕΜΑ 2ο : Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 198/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν ορθής επανάληψης των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, ως προς το λεκτικό.
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης της Δικηγόρου Θεσ/νίκης κας ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΔΕΛΗ για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. ΚΑΝΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ-ΝΙΚΟΛΑΟ του ΟΥΙΛΙΑΜ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος.
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης της Δικηγόρου Θεσ/νίκης κας ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΔΕΛΗ για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος.
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης της Δικηγόρου Θεσ/νίκης κας ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΔΕΛΗ για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. ΠΑΡΤΑΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος.
ΘΕΜΑ 6ο : Ανάθεση σε Δικηγόρο της σύνταξης και έκδοσης γνωμοδότησης επι αιτήματος.
ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης αποζημίωσης της κας Φανής Σαμαρά.
ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί αιτήσεων αποζημίωσης κας Χρυσάνθη Σαμαρά και Χρήστου Σαμαρά.
ΘΕΜΑ 9ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης αποζημίωσης του κ. Αντώνιου Βαϊνά.
ΘΕΜΑ 10ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης αποζημίωσης της κας Παναγιωτίδου Δέσποινας με εξώδικο συμβιβασμό.
ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως της Δικηγόρου κ. Ε. Καραγκιόζη για ΙΜΠΕΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως της Δικηγόρου κ. Ε. Καραγκιόζη για ΙΜΠΕΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ