ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας την Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου 2020, και ώρα 10.00΄με δύο (2) θέματα στην ημερησία διάταξή της:
ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», της με αριθμό 14/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 4 μήνες) για τις ανάγκες : α) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και β) της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.