ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Απόφαση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων…

Απόφαση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ)
👉 Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ) ανακοινώνεται ότι λήφθηκε απόφαση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της ΔΕΥΑΩ, με στόχο αφενός την διευκόλυνση των καταναλωτών ως προς την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αφετέρου την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μέσω της αύξηση της ρευστότητας της.
➡ Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΩ με απόφασή του ενέκρινε τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου με δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις, καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων ως εξής:
Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Αν τα ποσά εξοφληθούν από 2 έως 6 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
Αν τα ποσά εξοφληθούν από 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
Αν τα ποσά εξοφληθούν από 13 έως 18 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
Αν τα ποσά εξοφληθούν από 19 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή την καταβολή του ποσού εφάπαξ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.
Οι δόσεις θα είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν δύναται να είναι μικρότερες των 30 ευρώ.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης αυτή θα επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.
Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι έχοντες απωλέσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ως άνω ορίζεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2023.
Μετά την ημερομηνία λήξης της παραπάνω ρύθμισης δύναται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων, έως 24 μηνιαίες δόσεις άτοκα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.
Η μηνιαία δόση να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης, αυτή θα επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.
Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης και μετά τη λήξη αυτής.