δήμ. Χαλκηδόνος : Την Παρασκευή οικονομική επιτροπή

ΠΡ ΟΣΚΛΗΣΗ 28 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
πραγματοποιηθεί στις
30/9/2022 Παρασκευή και ώρα 13:00΄μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω
θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου
πυροσβεστικού οχήματος για τις ανάγκες του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € με Φ.Π.Α., και
διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμό των όρων
διακήρυξης
2. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για τον Διαγωνισμό προμήθειας
μεταχειρισμένου πυροσβεστικού οχήματος για τις ανάγκες του εθελοντικού
πυροσβεστικού σταθμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης αξίας
50.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό
223/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Ειδική Διαδικασία Γ΄τμήμα
περιουσιακών διαφορών (Εργατικών-Αμοιβών) που αφορά την αγωγή του Κυραλίδη
Χρήστου κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.
4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) για το έργο: « Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις » Αρ. Μελ. : 97/2018