Δήμ. Χαλκηδόνος : Την ερχόμενη Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020)  και της υπ ́αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ,σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019.
2.Έγκρισηαναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε.2020(8ης).
3.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
4.Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (internetbanking) για τους λογαριασμούς που διατηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» «ΟΚΠΑΧ», στην Εθνική Τράπεζα και εξουσιοδότηση χρηστών.
5.Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Χαλκηδόνος.
6.Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”
7.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 186.938,40€ της πράξης με τίτλο : “ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Δ. Χαλκηδόνος για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)
8.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2021.
9.Έγκριση απολογισμού, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2019.10.Τροποποίηση της 237/2019 ΑΔΣ (αντικατάσταση μέλους )