δήμ. Χαλκηδόνος : Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Χαλκηδόνας

ΠΡ ΟΣΚΛ ΗΣΗ 26 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα πραγματοποιηθεί στις
12/9/2022 Δευτέρα και ώρα 13:00΄μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω
θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, για το
διδακτικό έτος 2023-2024.
3. Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Χαλκηδόνος και της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ), για την ωρίμανση του έργου: «Εκπόνηση
συμπληρωματικών μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του Έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και μικρής κλινικής ζώων
διαδημοτικής συνεργασίας Δήμων Ωραιοκάστρου και Χαλκηδόνος» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης, γ)
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Κυρίου του Έργου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
4. Έγκριση πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας γάλατος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό ορισμένου χρόνου του Δήμου Χαλκηδόνος για δύο έτη,
προϋπολογισμού 17.668,00 € με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον
13.596 λίτρων φρέσκου γάλατος προϋπολογισθείσας αξίας 17.668,00 € με ΦΠΑ 13%,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 35.336,00 € (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα
προαίρεσης)
5. Έγκριση των αρ. πρωτ.: 7124/17-05-2022 & 12587/29-08-2022 πρακτικών 1ου & 2ου
σταδίου (αποσφράγιση δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά & οικονομικών προσφορών) του
διαγωνισμού «Επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος» εκτιμώμενης αξίας 517.760,76€ με ΦΠΑ( Αρ.
Διακήρυξης: 94/4799/04-04-2022 /ΑΔΑΜ: 22PROC010352133).