δήμ. Χαλκηδόνος : Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ 29 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις
7/9/2022 Παρασκευή και ώρα 13:00΄μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω
θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ203/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και του Ο.Τ.Α με την
επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ204/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και του Ο.Τ.Α με την
επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ205/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και του Ο.Τ.Α με την
επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ248/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ280/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ281/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο της με αρ. καταχώρησης
ΑΚ282/2021 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
Δήμου Χαλκηδόνος κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου».
8. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξή αιρετού οργάνου του Δήμου Χαλκηδόνος
(αριθμός δικογραφίας ΑΒΜ Ε22-579) .
9. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξή αιρετού οργάνου του Δήμου Χαλκηδόνος
(αριθμός δικογραφίας ΑΒΜ Α21-25583 )