Δήμ. Χαλκηδόνος : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́84/2010), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις19/10/2020, ημέρα Δευτέρακαι ώρα09:00 ́π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:1.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2021