Δήμ. Χαλκηδόνος : Εργασίες αγροτικής οδοποιία

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €

Σας ενημερώνουμε οτι:

  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Αρ. Μελέτης: 195/2018 ).

Η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Δ. Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ .

  1. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27.11.2019 και ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης), μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr.

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ_signed