Δήμ. Χαλκηδόνος : Διακήρυξη – Προκήρυξη – Διαγωνισμοί

 

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΚ ΓΕΦΥΡΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας 570.564,52 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Διαγωνισμοί - Προκυρήξεις | Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος 

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ . 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΚ ΓΕΦΥΡΑΣ» ,  εκτιμώμενης αξίας 570.564,52 € (πλέον Φ.Π.Α.)

  • Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 92352 .
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον  Άξονα Προτεραιότητας No 10 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» . Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και είναι ενταγμένη με κωδικό πράξης MIS 5029855 (απόφαση ένταξης ΑΔΑ ΩΩΞΕ465ΧΙ8-Λ5Α) και είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΩΔ . ΣΑ Ε2751, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2019ΣΕ27510056
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , σύμφωνα με τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και στην Προκήρυξη του έργου του Τίτλου
  • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29/10/2020, ημέρα Πέμπτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ .
  • Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ