δήμ. Χαλκηδόνος : Αναβάλλεται το σημερινό δημοτικό συμβούλιο !

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ  29/9/2022, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00΄

 


ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2022


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 74 του ν.4555/2018,καθώς και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ,
σας καλούμε σε τακτική – μεικτή συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων),
δυνάμει της υπ ́αριθμ. 14241/27-9-2022 αίτησης δεκατριών Δημοτικών Συμβούλων, στις
11/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 ́
με τα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ενημέρωση από τα μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο
Διαδημοτικό Όργανο της Διαδημοτικής Επιχείρησης «Νεφέλη» και διεξαγωγή συζήτησης
για τα παρακάτω:
Α. Αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους της απόφασης του Δ.Σ. της 1/6/2022 περί
«Λύσης και εκκαθάρισης της Δ.Ε.Δ.Υ.Θ. «Νεφέλη».
Β. Αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην επιχείρηση.
Γ. Αναλυτική ενημέρωση για την από 22/10/2021 «εισήγηση» της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας προς την επιχείρηση με θέμα τον ορισμό Εκκαθαριστή Δαπανών.
Δ. Αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους το Δ.Σ. της επιχείρησης
στη συνεδρίασή του της 23/3/2022 δεν ενέκρινε τα απολογιστικά στοιχεία των
οικονομικών ετών 2019 και 2020 «λόγω διερεύνησης περισσοτέρων στοιχείων».
Ε. Αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους το Διαδημοτικό Όργανο
δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση των αποτελεσμάτων του διαχειριστικού ελέγχου για τα
έτη 2017-2018-2019.
ΣΤ. Αναλυτική ενημέρωση από τον Συντονιστή της επιχείρησης για τους λόγους για
τους οποίους όσον αφορά το διαχειριστικό έλεγχο στα προαναφερόμενα έτη, αφενός
προχώρησε στον ορισμό ενός και όχι δύο ορκωτών λογιστών όπως ορίζει η νομοθεσία και
αφετέρου γιατί συμπεριέλαβε και το 2019 στον έλεγχο αυτόν χωρίς σχετική απόφαση
διοικητικού οργάνου.
Ζ. Αναλυτική ενημέρωση από το Συντονιστή για τους λόγους της οικονομικής
ζημίας την οποία επικαλέστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση : «χάσαμε περίπου
350.000€».
Η. Αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους τα ταμειακά διαθέσιμα-
αποθεματικό της επιχείρησης υποχώρησαν περίπου κατά 500.000 από τις περίπου
850.000 € διαθέσιμα που ήταν το 2016.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Θ. Αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους δεν αποκαθίσταται η
νομιμότητα στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΔΥΘ Νεφέλη, δηλαδή :

α) με απόδοση 5ης έδρας
στο Δήμο μας η οποία κακώς κατέχεται σήμερα από το Δήμο Ωραιοκάστρου, β) με τον
ορισμό εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίνδου, η συμμετοχή του οποίου στο Δ.Σ.
ως Κοινωνικού Φορέα, προβλέπεται υποχρεωτικά και ex officio από την Ιδρυτική Πράξη –
Καταστατικό του 1995 , άρθρο 3:«Ως κοινωνικός φορέας της περιοχής ορίζεται ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Σίνδου», γ) με την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών στο
Δ.Σ. και στο Διαδημοτικό Όργανο με ταυτόχρονο ορισμό και των αναπληρωματικών τους,
δ) με τον ορισμό νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12742