Δήμ. Χαλκηδόνος : Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων …


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α ́/762010), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 (Α ́ 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως
ισχύει.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος (Β ́ 1506) καθώς και τις
ανάγκες του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος.
4. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 40134/13102020 (ΦΕΚ Β ́ 4535/Β ́//14102020) των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Οικονομικών με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο
Χαλκηδόνος» και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 2426/Β ́/07062021).
5. Την υπ αριθμ. 86/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: Ω6Ζ7ΩΗ22Δ2) με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων για το 2020 και για κάθε έτος εφεξής,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του
Δήμου Χαλκηδόνος»
6. Την υπ ́αριθμ. 12860/30082021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χαλκηδόνος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας πρακτικής άσκησης δύο (2) δικηγόρων.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΌσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής
τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6)
μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος, να υποβάλλουν εντός δέκα
(10) δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος (https://dimoschalkidonos.gr), ήτοι
από 08102021 έως 18/10/2021 και ώρα 24:00, την αίτηση υπεύθυνη δήλωση τους
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α),
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:
(dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr).
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του
Δήμου Χαλκηδόνος, εκκινεί την 1η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 30η Απριλίου 2022. Οι
Κουφάλια 07102021
Αριθ. Πρωτ.: 14969
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 36
Ταχ. Κωδ. : 57100, Κουφάλια
Πληροφορίες : Σταυρούλα Δελιάκη
Τηλέφωνο : 2391330152
Fax : 2391330135
email : st.deliaki@n3.syzefxis.gov.gr
2 θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της
Νομικής Υπηρεσίας ή ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλκηδόνος.
Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) και δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα
καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο
18μηνο της άσκησής πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο Δήμο Χαλκηδόνος και
εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα
με την έναρξη της άσκησης τους στο Δήμο Χαλκηδόνος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι για την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν
αίτησηυπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν
καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο
αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους,
ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον
επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,
δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας
της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Χαλκηδόνος,
Με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται αντίγραφο δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Ανυπόγραφες αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψήφιων δικηγόρων
υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων δύο (2) θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται
από Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκάστοτε προϊστάμενο της Νομικής
Υπηρεσίας ή το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, τον Διευθυντή Προσωπικού και τον Γενικό
Γραμματέα. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
(https://dimoschalkidonos.gr).
Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες αποστολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χαλκηδόνος (αρμόδιος για
πληροφορίες: κ. Γεώργιος Γιαλοψός, τηλ. 2391330143).