Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Την ερχόμενη Τριτη συνενδριάζει η οικονομική του δήμου Χαλκηδόνος 

Την τρίτη 18 Ιουλίου και ώρα 12,00 θα συνενδριάσει η οικονομική επιτροπή του δήμου Χαλκηδόνος  με 4 θέματα ημερησίας διάταξης
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 Ο.Ε. :
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, που θα πραγματοποιηθεί στις
18/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του άρθρου 126Β ΚΔΔ, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης ΑΓ227/3-5-2023 αγωγή της εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ ΑΕ) κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.
  2. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του άρθρου 126Β του ΚΔΔ, αναφορικά με την υπ’ αριθμό κατάθεσης ΑΓ253/17-5-2023 αγωγή του Χάνδρου Αναστασίου Α. κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» για τα έτη 2023-2025 ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» για τα έτη 2023-2025 και του Δήμου Χαλκηδόνος για τα έτη 2024-2026 και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου για τα έτη 2024-2025, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (216.454,52 €) με ΦΠΑ για δύο έτη, για τα τμήματα 1-16 με συστημικό αριθμό 187925.
  4. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του άρθρου 126Β του ΚΔΔ, αναφορικά με την υπ’ αριθμό κατάθεσης ΑΓ353/28-6-2023 αγωγή της Καραντώνη Λευκοθέας (ΤΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ) κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.