Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Με 29 δημοτικούς συμβούλους το επόμενο δημοτικό συμβούλιο !

Με 29 δημοτικούς συμβούλους θα είναι  το επόμενο δημοτικό συμβούλιο  Χαλκηδόνος
Σύμφωνα με  το άρθρο 3 με πληθυσμό  από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους εκλέγονται είκοσι εννέα (29) μέλη
Διαβάστε το σχετικό άρθρο :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3
Δημοτικές αρχές
1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή
ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες
(2.001 – 5.000) κατοίκους,
γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες
(5.001 – 10.000) κατοίκους,
δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα
χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους,
ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα
χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους,
στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό
χιλιάδες (50.001 – 100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες
χιλιάδες (100.001 – 200.000) κατοίκους και
5
η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001)
και άνω κατοίκους.
3. Εάν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα
χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους και από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες
(30.001 – 50.000) κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου τους είναι εκείνος
που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.