δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο δήμο ΧΑΛΚΗΔΌΝΟΣ

Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, που εδρεύει στα Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια. 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  • Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κ. Γεώργιου Γιαλοψού (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143).
 ΕΔΩ : Αναλυτικά η προκήρυξη