Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Δημοτικό συμβούλιο & Οικονομική επιτροπή

Για άλλη μία φορά ο δήμαρχος Χαλκηδόνος  “υποβαθμίζει τους αιρετούς…συμβούλους”  και φέρνει μείζον θέματα  να παρθούν αποφάσεις  όχι στο κυρίαρχο όργανο που είναι το δημοτικό συμβούλιο αλλά στην  οικονομική επιτροπή

 Τα θέματα από τις δύο συνεδριάσεις  :

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  /ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/2023 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 , σας καλούμε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, που θα γίνει στις
3/4/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00π.μ. έως και 02:00μ.μ.,
με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» στα πλαίσια του Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ», πρόσκληση με κωδικό 028.9iv και τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», λόγω παράτασης της Πράξης’’ 
  1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης στα πλαίσια υλοποίησης   της σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» (υποέργο 4  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925)

 *****************************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, που θα πραγματοποιηθεί στις
3/4/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην κοινότητα Αγίου Αθανασίου.
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού 216.454,52 € με ΦΠΑ για δύο έτη, και διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης
  3. Λήψη απόφασης για την σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τον Διαγωνισμό προμήθειας i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» για τα έτη 2023-2025 ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» για τα έτη 2023-2025 και του Δήμου Χαλκηδόνος για τα έτη 2024-2026 και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου για τα έτη 2024-2025 εκτιμώμενης αξίας 216.454,52 € με Φ.Π.Α
  4. Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 2023-2024 στο «ΩΔΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Ανάκληση 43/2023 ΑΟΕ).