Δήμ. ΘΕΡΜΗΣ : Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού

“Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων στη ΔΕΠΠΑΘ”

ΔΕΠΠΑΘ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024

ΔΕΠΠΑΘ ΑΙΤΗΣΗ (8)

ΔΕΠΠΑΘ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)