Δήμ. Θερμαϊκού : Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.                                                    Περαία, 19/11/2019
Τμήμα : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ. : -932-
Διεύθυνση: τέρμα Κύπρου
Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Περαίας
2ος όροφος, Άνω Περαία Τ.Κ.57019
Τηλέφωνο: 2392076011
Fax : 2392076040
e-mail : athlitismosthermaikou@gmail.com
Πληροφ. : Ιωάννου Μαρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια)

Το Ν.Π.  .  . Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.)

ύστερα από την υπ’ αριθ. 62/12-11-2019 απόφαση του .Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. περί ανακοίνωσης της πρόσληψης και ακολούθως την διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης της, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 (ΦΕΚ 3200 Β’ 21-8-2019) «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2019-2020.», την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/417/6-9-2019 Έγκριση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2019-2020 της ΓΓΑ, την Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774 Β’ 17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

ανακοινώνει

την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια), διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2019-2020 στον Δήμο Θερμαϊκού, για τις εξής κατά αριθμό γυμναστών ειδικότητες:


  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΣΕΙΣ

    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (*)    
                 
  ΕΝΟΡΓΑΝΗ  

3

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΚΗΣ    
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ       ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ    
             
                 
  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ  

2

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΜΥΪΚΗΣ    
        ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ    
               
                 
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ  

2

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΑ    
  ΧΟΡΟΥΣ       ΠΡΟΓΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    
             
                 
  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

2

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΜΥΪΚΗΣ  
    ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ  
     
       
  ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΜΥΪΚΗΣ  
    ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ  
     
       
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ

1

    ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΜΥΪΚΗΣ  
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ  
   
       

*Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται επιπλέον προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα και αποδεδειγμένα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν.

Το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης λιγότερων ΠΦΑ από τους έντεκα (11) που προκηρύσσει εφόσον σύμφωνα με τις κύριες ή δευτερεύουσες ειδικότητες των αιτήσεων που θα κατατεθούν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για την υλοποίηση του συνόλου των ΠΑγΟ.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Οργανωτικού Πλαισίου δύναται να μην προσμετρηθούν για ποσοστό 20% των θέσεων τα μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ.

Τυπικά Προσόντα – Βασικά Κριτήρια Επιλογής

 • Αποκλειστικά Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) των Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με την ανάλογη ειδικότητα. (Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
 • Όρια ηλικίας 23 έως και 60 ετών.
 • Δεν θα πρέπει να υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. 1.     Αίτηση  (από το Τμήμα Αθλητισμού)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα Άθλησης

για Όλους, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή ειδικότητας, κ.τ.λ.

 1. 3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). (από το

Τμήμα Αθλητισμού)

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών αν επιλεγεί, δέχεται να απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα ή τοπική κοινότητα του Δήμου Θερμαϊκού του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Περαίας, Μηχανιώνας, Επανομής και Τοπικές Κοινότητες Μεσημερίου, Κερασιάς, Αγγελοχωρίου, Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας). (από το Τμήμα Αθλητισμού)
 2. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας-ες, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε Προγράμματα Άθλησης για Όλους όπου εμφανίζονται ξεκάθαρα οι μήνες και οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. στην διεύθυνση τέρμα οδού Κύπρου, Άνω Περαία, Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Περαίας, 2ος όροφος κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392076011 κα. Ιωάννου Μαρία.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δυο τουλάχιστον εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.

Επιλογή – ανάρτηση πινάκων – υποβολή ενστάσεων

Η   επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συσταθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού, από την επομένη της ημέρας της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ο  Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ