Δήμ. Βόλβης : Αύριο Τρίτη δημοτικό συμβούλιο

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Δια τηλεδιάσκεψης΄΄ για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/.οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.και όμοιες της αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄250) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704),  σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην ΄΄ Δια τηλεδιάσκεψης ΄΄ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο.
(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Τσουραλάκη Κυριακή)
1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού Ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν. Απολλωνίας Δήμου  Βόλβης»
2. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης (Ένα τακτικό & ένα αναπληρωματικό μέλος) για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.
3. Παράταση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Βόλβης, για την λειτουργία γραφείων ανταποκριτών ΟΑΕΔ στα Διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης ( Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου & Ρεντίνας, Απολλωνίας & Εγνατίας), από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
4. Παράταση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Βόλβης, για την λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Μαδύτου του Δήμου Βόλβης, από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Α.Π.Κ Δήμου Βόλβης – κ. Θωμά Νικόλαος)
5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης.
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δαγκλή Μαρία)
6. Ίδρυση και λειτουργία νέων δομών ΚΔΑΠ.
(Εισηγητής Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος κ. Σιάγκας Βασίλειος)
 7. Υλοποίηση προγράμματος μαζικών στειρώσεων σε αδέσποτα που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Βόλβης.
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)
8. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικών επαγγελματικών οικοπέδων στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Δήμου Βόλβης.
9. Οικονομική ενίσχυση δημοτών.
10. Τροποποίηση της αριθ. 214/2019 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Βόλβης.
11. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία τμήματος δημοτικού ακινήτου, εμβαδού 3,5τ.μ., στο ισόγειο του δημοτικού κτιρίου στο Ο.Τ. 60B της Κοινότητας Σταυρού, για χρήση του από τραπεζικό ίδρυμα ως χώρου για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ).
(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)
12. Ανασύσταση Διοικητικού συμβουλίου ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης.
13. Ανασύσταση Διοικητικού συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Β.
14. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020.
15. Λύση ή μη του με αρ. πρωτ. 9525/26.5.2016 μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ