Δήμος Χαλκηδώνος : Τα θέματα της σημερινής Οικονομική επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021» (1η)
2.Έγκριση 7ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ. Κ. Χαλκηδόνας έτους 2017» (αρ.μελ. 100/2017)
3.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ) για τη επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», σύμφωνα με την παρ. 9α του αρ.221 του Ν.4412/2016
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης τεσσάρων (4) Ενδικοφανών Προσφυγών του Ν. 4495/2017 κατά των υπ’ αριθμ. 43/2020, 44/2020, 45/2020 και 46/2020 Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμων αναφορικά με τις κατασκευές αυθαίρετων κερκίδων των Γηπέδων Κουφαλίων, Μ.Μοναστηρίου, Αδένδρου και Παρθενίου.»