Δήμος Χαλκηδόνος : Το Ρόλο του  “χωροφύλακα” αποφάσισε να κάνει ο δήμος Χαλκηδόνος για τον νόμο περί  καπνίσματος !

ΡΕΠΟΡΤΑΖ : ΤΖΕΝΗ ΓΟΥΣΣΗ
Το Ρόλο του  “χωροφύλακα” αποφάσισε να κάνει ο δήμος Χαλκηδόνος για τον νόμο περί  καπνίσματος !
Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος και ορισμός
υπευθύνων για την εφαρμογή του.
Διαβάστε την απόφαση του δήμου

Δελτίο Τύπου :

Σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος και ορισμός
υπευθύνων για την εφαρμογή του.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3868/2010¨Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨ (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010).
3. Την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π οικ. 80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019) ¨Καθορισμός των οργάνων,
διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς
και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
129/Α/3-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Δ 2β/Γ.Π.οικ. 90189/2012-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα
με αυτά που αναφέρονται παραπάνω και συγκεκριμένα:
Α) Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε εσωτερικό χώρο
εργασίας και αναμονής των κτιριακών δομών του Δήμου, με σκοπό την προστασία και προαγωγή της
δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος.
Β) Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Γ) Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την απομάκρυσνη όλων
των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση, σε εμφανή σημεία, του τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών
1142.
Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και
αναμονής, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού
δικαίου (ν. 4057/2012). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο100 ευρώ και σε περίπτωση
επανάληψης το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε κάθε υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου επιβάλλεται πρόστιμο500 ευρώ για τις παρακάτω
παραβάσεις:
_ Έλλεψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (πχ.απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
_ Μή ανταπόκριση σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
_ Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.
_ Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα ελέγχου.
Ως υπεύθυνοι εφαρμογής του σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι
των Δ/νσεων και των τμημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος και σε περίπτωση απουσίας τους, οι αναπληρωτές
τους.
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος και στη
Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος η κ. Καρατζοπούλου Σουλτάνα.
Κάθε υπεύθυνος να ενημερώσει τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, για την
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ¨Διαύγεια¨, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών και
κοινοτικών καταστημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Αναγνωστόπουλος Σταύρος