Δήμος Χαλκηδόνος : Την Παρασκευή 7/1/2022 οικονομική επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  • Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 7/1/2022 και ώρα 11π.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 2/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων (Ειδική Διαδικασία περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές), η οποία εκδόθηκε κατόπιν άσκησης της με αριθμό ΓΑΚ 477/2021 και ΕΑΚ 1/2021 αγωγής ,κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ