Δήμος Χαλκηδόνος : Την Πέμπτη δημοτικό συμβούλιο με 14 θέματα ημερήσιας…

Την Πέμπτη θα έχει δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2020

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 30/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.

3. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», Β΄ φάση, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού , εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020».

4. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας στον οικισμό της Ν. Μεσημβρίας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Πάρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα.

5. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στα Α’θμια και Β’θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

8. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας και διάθεσης Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου Χαλκηδόνος.

9. Ορισμός μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης ΔΕ Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος» με MIS 5001440.

10. Επικαιροποίηση της αρ. 109/2018 απόφ. Δ.Σ. (στο σκέλος 4) που αφορά τον ορισμό νέων μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΜΕΘ της ΠΚΜ.

11. Λήψη απόφασης που αφορά την από 28.09.2018 ένσταση της εταιρείας «ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κατά της με αρ. πρωτ. 10257/2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, που αφορά το έργο «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ.Κ. Χαλκηδόνας» (Αρ. Μελ. 29/2016).

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, (υποστήριξη σε θέματα πολεοδομίας).

13. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: ¨Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων ¨ Αριθ. Μελ. 127/2018