Δήμος Χαλκηδόνος : Την Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. δημοτικό συμβούλιο

Την Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. δημοτικό συμβούλιο:

Η Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/2022
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
28/2/2022 ημέρα Δευτερα και ώρα 18:00 μ.μ.,
σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010, της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος ΟΕ 2022 ( 55.040/21-7-2021 ΚΥΑ ΥΠ.ΟΙΚ-ΥΠΕΣ).
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Διατύπωση γνώμης για την κατάργηση τμήματος αγροτικής οδού και την εκποίησή της, στο  Αγρόκτημα   Αγχιάλου .
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1458, 1459, 1460 αγροτεμάχια, της συμπληρωματικής διανομής έτους 1957 του Αγροκτήματος Αγχιάλου (Τριανταφυλλίδης).
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1455-1456-1452-1779-1448-1451-1303 αγροτεμάχια, του Αγροκτήματος Αγχιάλου (ΛΑΤΟ) .
 6. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων  του Δήμου μας στον οικισμό της Ν. Μεσημβρίας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εμβαδού 1.000 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται δυτικά του Ο.Τ.62,  στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου, για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα, στην Κοινότητα Χαλκηδόνας, για την περίοδο της θρησκευτικής πανήγυρης του “ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ’’ καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων .
 9. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων  του Δήμου μας  για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα  Βαθυλάκκου.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας  για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου.
 11. Πρόωρη λύση μίσθωσης του αρ.1530α έκτασης 2.800 τ.μ. ακινήτου Αγχιάλου και εκ νέου έγκριση εκμίσθωσής .
 12. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 19.125 τ.μ. από το υπ.αρ.57, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 13. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 9.257 τ.μ. από το υπ.αρ.17, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 14. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 178/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης Προέδρου στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔΧ.
 15. Τροποποίηση (2η) της υπ’αριθμ. 31/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ Ω9ΥΛΩΗ2-ΦΑΝ) περί Έγκρισης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του Δήμου Ωραιοκάστρου (άρθρο 99 του Ν.3852/2010) και ορισμός μελών του οργάνου παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων της σύμβασης.
 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 141/2021 ΑΔΣ για συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2022.
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11400