Δήμος Χαλκηδόνος : Τακτική συνενδρίαση της ΔΕΥΑΧ / Τα θέματα

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη , 05/01/2022 στις 18:00 μ.μ. τακτική συνενδρίαση της ΔΕΥΑΧ 

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης (Εισηγητής όλων των θεμάτων: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.):
ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων για το έτος 2022»
ΘΕΜΑ 2ο: «Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών Π.Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον   προϋπολογισμό έτους 2022»
ΘΕΜΑ 4ο: «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης της “Παροχής Υπηρεσίας Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξηςʺ έτους 2022»
ΘΕΜΑ 5ο : «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης “Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Λογισμικά Προγράμματα Τρίτωνʺ έτους 2022»
ΘΕΜΑ 6ο: «Διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Πετρελαίου Θέρμανσης για το έτος 2022.»
ΘΕΜΑ 7ο: «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες “Προμήθειας Γάλακτος Προσωπικού” έτους 2022.»
ΘΕΜΑ 8ο :«Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης υπηρεσιών “Χημικών – Μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχου ραδιενεργών ουσιών νερού και περιβαλλοντικών δειγμάτων» ʺ έτους 2022.»
ΘΕΜΑ 9ο : «Διάθεση πιστώσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022»
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2021 μελέτης και διάθεση πιστώσεων για την Προμήθεια Εντύπων ʺ Λογαριασμών, Φακέλων, Αποδείξεων” και Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Εμφακέλωσης για το έτος 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2021 μελέτης με τίτλο “Ασφάλιστρα Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου ʺ έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»
ΘΕΜΑ 12ο : «Αντικατάσταση υπαλλήλου από επιτροπές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, λόγω μετάταξης σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α.»
ΘΕΜΑ 13ο : «Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου 2022.