Δήμος Χαλκηδόνος : Σύμβαση εργασίας για δύο άτομα στο δήμο Χαλκηδόνος !

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 5/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη παροδικών αναγκών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος,
που εδρεύει στα Κουφάλια